ടൊമാറ്റോ സോസ് ഇനി കടയിൽ നിന്നും വാങ്ങേണ്ട. പഴുത്ത തക്കാളി ഉണ്ടെങ്കിൽ ശുദ്ധമായ സോസ് വീട്ടിൽഉണ്ടാക്കാം

20 Views
Published
ടൊമാറ്റോ സോസ് ഇനി കടയിൽ നിന്നും വാങ്ങേണ്ട. പഴുത്ത തക്കാളി ഉണ്ടെങ്കിൽ ശുദ്ധമായ സോസ് വീട്ടിൽ ഉണ്ടാക്കാം
Category
All Films
Be the first to comment